Psykosocialt arbete med hund för människa

Just nu utbildar jag mig och Gaia Labradoodle till Socialt Tjänstehundsteam med inriktning AAP (Animal Assisted Psychotherapy) hos Elin Lundberg utbildning och psykoterapi i Uppsala. En viktig del i utbildningen är praktik. Därför har du nu möjlighet att boka stödsamtal till reducerat pris. Hör av dig så berättar jag mer.

Att jag kallar min hund för kuratorshund innebär att hon och jag tillsammans snart är utbildade till socialt tjänstehundsteam och att hon då kan arbeta med mig i mitt jobb som kurator. 

Både skolhundar och terapihundar ingår i det som kallas för Sociala Tjänstehundar, vilket är ett samlingsbegrepp för hundar som utbildats och arbetar tillsammans med sin förare för en annan person. 

Det är Gaia själv som styr hur hon jobbar i terapirummet. Jag styr inte henne med kommandon eller kräver att hon ska göra olika tricks. För att nå den önskade effekten krävs en genuin kontakt mellan hund och människa. Den kontakten kan inte uppnås om hunden är för fokuserad på sin förare och på att utföra olika inövade konster. När relation går före prestation, då gör vi skillnad. Därför ger jag Gaia utrymme att skapa sin egen relation till klienten och att agera utifrån den. Mitt jobb som hundförare är att läsa och förstå min hund och hennes behov och signaler.
I terapirummet är det jag som gör jobbet och Gaia är där som en stärkande och trygghetsskapande kollega.

Det presenteras löpande ny forskning på sambandet mellan människors hälsa och relationen till djur. Vi vet idag att vi påverkas positivt såväl i upplevelse som i mätbara effekter. Blodtryck, hormoner och puls är exempel på kroppsfunktioner som förändras när vi kommunicerar med en hund. I  utbildningen till socialt tjänstehundsteam läggs stort fokus på hur vi kan arbeta tillsammans med hund på ett säkert sätt. Riskbedömningar och rutiner för att minimera risker för hund och människa är en viktig del i arbetet.

Psykosocialt arbete med hund för människa

I början av 2023 gick min kära kollega Luna bort. Därmed arbetar jag numera utan social tjänstehund. Texten nedan får ändå vara kvar i hennes minne. 

Luna och jag utbildade oss till både skol- och terapihundsteam vid Hundens Hus i Sundsvall 2019. Den dubbla diplomeringen innebar att Luna fick arbeta med personer i alla åldrar och i olika miljöer. 
Både skolhundar och terapihundar ingår i det som kallas för Sociala Tjänstehundar, vilket är ett samlingsbegrepp för hundar som utbildats och arbetar tillsammans med sin förare för en annan person. 

Det är Luna själv som styr hur hon jobbar i terapirummet. Hennes känsla för vem hon ska jobba med och på vilket sätt slår inte fel. Jag styr inte henne med kommandon eller kräver att hon ska göra olika tricks. För att nå den önskade effekten krävs en genuin kontakt mellan hund och människa. Den kontakten kan inte uppnås om hunden är för fokuserad på sin förare och på att utföra olika inövade konster. När relation går före prestation, då gör vi skillnad.


I skolan arbetar vi bland annat för att öka elevers motivation till att delta i skolans olika aktiviteter, stärka deras självkänsla och öka deras välmående. Luna fungerar ofta som en nyckel till att nå en viss elev. Hon har en fenomenal förmåga att skapa kontakt och öppna upp för interaktion. Genom sitt lugn bidrar hon till att eleven kan känna trygghet och hitta sitt eget lugn. Därigenom kan jag som kurator få en möjlighet att hjälpa eleven i skolsituationen. Som skolkurator är mitt uppdrag först och främst att arbeta främjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det här gör jag på olika sätt utifrån den enskilde elevens behov. Ibland använder jag samtalskort, dockor eller kottar för att underlätta samtal och strukturera upp berättelser. Jag ritar pilar på golvet, sprider ut post-it och ritar på white board. Ibland använder jag hund. Ibland sitter vi i varsin fåtölj och dricker en kopp varm choklad. Vi går pratenader eller hoppar hopprep, allt beroende på vad jag bedömer vara det bästa verktyget för situationen. När vi arbetar med elever som har en problematisk skolfrånvaro och kanske förlorat sin tillit till vuxenvärlden i allmänhet och skolan i synnerhet är Luna i sitt esse. Med en mix av tålamod och iver bygger hon sin relation till eleven och kan skapa förutsättningar för mig att lära känna eleven och dennes situation. För att jag ska kunna hjälpa framåt behöver jag förstå vad som hänt (och inte hänt) bakåt. Tillsammans kan vi sedan i lagom takt närma oss en vardag där eleven har förutsättningar att tillgodogöra sig den undervisning som hen har rätt till.
I handledning är Lunas uppdrag framför allt att utgöra en fokuspunkt och att bidra med sitt lugn till gruppen. Hon kan också delta i olika övningar och agera människa i visualiseringar. 

 "Jag vet inte varför, men det är lättare att prata ärligt när hon är med" 
 - sagt i utvärdering efter handledningsuppdrag 

I enskilda samtal med vuxna bidrar hon till att skapa en trygg stämning och underlätta närvaro i samtalet. Hon ger tröst och trygghet, vilket kan göra det möjligt att närma sig svåra känslor och erfarenheter i samtalet.
Linda Backman Prata AB
org.nr: 559237-6379                                                                  (c)2024, All Rights Reserved
Hit counter: 97107
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage